10 bodů pro Jižní Moravu

 1. Zprůhledníme systém udělování krajských dotací. Ty nesmí být vázány na politickou příslušnost.
 2. Provedeme analýzu fungování kraje a odstraníme zbytečnou administrativní zátěž pro občany i úředníky. Ušetříme na provozních nákladech.
 3. Zlepšíme bezpečnostní situaci a připravenost kraje na krizové situace v souvislosti s migrační krizí bez ohledu na nekonzistentní vládní politiku.
 4. Podpoříme pouze ty neziskové organizace, které opravdu pomáhají a své rozpočty neprojídají v provozních nákladech. Stávající systém financování je neudržitelný.
 5. Připravíme plán pro řešení neutěšeného stavu dopravní infrastruktury.
 6. Chceme, aby naše školy připravovaly mladé lidi na budoucí zaměstnání, nikoliv na úřad práce.
 7. Budeme podporovat chytrá řešení pro obce a města. Půjdeme cestou od smart cities po smart region.
 8. Kraj a vedení měst a obcí musí fungovat jako partneři – vzájemná spolupráce musí probíhat bez ohledu na politickou příslušnost.
 9. Dostupná zdravotní péče pro všechny občany je pro nás klíčová. Naší prioritou je zachování stávající sítě zdravotnických zařízení.
 10. Vytvoříme odpovídající prostředí pro příchozí investory. Budeme preferovat spolupráci s investory s prověřenou minulostí a bez vazeb na státní režimy.

Hospodaření a správa kraje

Naši kandidátku tvoří kvalitní komunální politici, starostové, místostarostové a zastupitelé, kteří mají reálnou zkušenost s prací pro občany ve svých obcích a městech. Politika je věc veřejná, chceme se proto zasadit o co nejtransparentnější a nejefektivnější fungování kraje. Nechceme žádné anonymní poradce a politické handly. Stejně tak odmítáme, aby se na vedení kraje podíleli komunisté nebo extremistická hnutí.

 • Zprůhledníme systém udělování krajských dotací. Ty nesmí být vázány na politickou příslušnost.
 • Provedeme analýzu fungování kraje a odstraníme zbytečnou administrativní zátěž pro občany i úředníky. Ušetříme na provozních nákladech.
 • Kraj a vedení měst musí fungovat jako partneři – vzájemná kooperace musí probíhat bez ohledu na politické smýšlení. To platí zejména pro Brno.
 • Chceme, aby Brno bylo přirozenou a moderní metropolí kraje, město vzdělání, kultury a moderních technologií. Nesouhlasíme s jeho probíhající proměnou v hlavní centrum sociálního inženýrství a multikulturalismu. Menšiny, které často znají svá práva, nikoli však povinnosti, nesmí být zvýhodňovány na úkor většinové společnosti a upláceny z peněz daňových poplatníků.

Bezpečnost

Chceme, aby se naši občané mohli cítit bezpečně, ať už jsou doma, v práci nebo na cestách. Proto budeme i nadále podporovat všechny složky, které se podílejí na ochraně obyvatel. Jižní Morava je regionem proslulým svou srdečností a pohostinností. Naše tradice a kulturní dědictví  musíme bránit bez ohledu na nejasnou politickou situaci a výmysly EU.

 • Zlepšíme bezpečnostní situaci a připravenost kraje na krizové situace v souvislosti s migrační krizí bez ohledu na nekonzistentní politiku vlády.
 • Odmítáme sociální inženýrství – v otázkách integrační politiky a boje se sociálně patologickými jevy nastavíme tvrdá pravidla. Slušní lidé nemohou strádat na úkor bezohledných a nezodpovědných jedinců
 • Zaměříme se na úzkou spolupráci mezi krajem, městy a Policií ČR s důrazem na protidrogovou prevenci.
 • V rámci prevence dopravní bezpečnosti budeme investovat do vzniku a rekonstrukcí dětských dopravních hřišť.

Doprava

Dopravní infrastruktura je Achillovou patou našeho kraje. Stávající koalice za čtyři roky nedokázala nastartovat ani jeden klíčový infrastrukturní projekt. Dnešní právní prostředí bohužel nahrává obstrukcím všeho druhu. Budeme se aktivně bránit snahám o průtahy a zdržování dopravních staveb ze strany ekologických a nevládních organizací.

 • Chceme přispět k urychlenému řešení modernizace brněnského vlakového nádraží. Podpoříme tu variantu, kterou jako nejvýhodnější posoudí zpracovávaná studie státu a která bude mít jeho podporu a tím i šanci na rychlou realizaci.
 • Podpoříme dostavbu D52 ve variantě přes Novomlýnské nádrže a R43 směrem na Svitavy a silnici na Znojmo.
 • Podpoříme obchvaty přetížených obcí včetně dobudování Velkého obchvatu Brna, stejně jako efektivní opravy silnic nižších tříd.
 • Podpoříme další rozvoj integrovaného dopravního systému.
 • Rozvineme síť cyklostezek – cyklistika je jedním z pilířů rozvoje cestovního ruchu.

Podnikání, inovace, výzkum

Jižní Morava je nejperspektivnějším krajem České republiky pro rozvoj podnikání a vytváření pracovních příležitostí. Chceme-li zůstat atraktivní pro příchozí investory, musíme jim připravit adekvátní podmínky.

 • Budeme motivovat zaměstnavatele k vytváření pracovních míst pro absolventy učilišť, středních a vysokých škol.
 • Udržíme Brno na špici v oblasti vědy a výzkumu.
 • Podpoříme chytrá řešení pro obce a města. Půjdeme cestou od smart cities po smart region.
 • Vytvoříme odpovídající prostředí pro příchozí investory. Budeme preferovat spolupráci s investory s prověřenou minulostí a bez vazeb na státní režimy.
 • Podpoříme rozvoj regionálního cestovního ruchu a na něj navázané obory podnikání.

Zemědělství a životní prostředí

Jižní Morava bude v budoucnu díky klimatickým změnám čelit těm nejtěžším výzvám, a to zejména v podobě sucha. Možné problémy se dotknou života na nás všech, nejen zemědělců.

 • Připravíme akční program pro boj s dopady klimatických změn v Jihomoravském kraji, zejména se suchem a povodněmi. Chceme efektivně využívat stávající vodní zdroje. Při snahách o udržení vody v krajině budeme zastávat přírodě blízká opatření – mokřady, remízky. Výstavbu vodních děl podpoříme pouze tam, kde je to opravdu nezbytné a opodstatněné.
 • Budeme podporovat místní vinaře, zelináře a zemědělce – bezpečné potraviny z vlastních zdrojů - co si vypěstujeme, to si také sníme.
 • Rozšíříme možnosti čerpání prostředků z programu rozvoje venkova.
 • Zabráníme dalšímu rozšiřování chráněných území na úkor měst, obcí a soukromých vlastníků.

Rodina, kultura a sport

Chceme naše občany motivovat k aktivnímu trávení volného času. Jižní Morava musí být místem, kde stojí za to žít!

 • Krajskou podporu budeme směřovat zejména k práci s mládeží.
 • Podpoříme sportovní a kulturní projekty s celonárodním dosahem, stejně jako  lokální akce jednotlivých měst a obcí.
 • Podpoříme obce při výstavbě volnočasových zón, sportovišť a workoutových prvků.
 • Rozšíříme podporu pro tradiční zájmové spolky, jako jsou rybáři, myslivci a další organizace v městech a obcích.

Školství a neziskový sektor

Kvalita školství je pro nás na prvním místě. Chceme, aby naše školy připravovaly mladé lidi na budoucí zaměstnání, nikoliv na úřad práce. Zaměříme finanční podporu na rozvoj školství, teprve následně můžeme podporovat neziskové organizace.

 • Kraji patří většina středních škol a učilišť, zaměříme se na spolupráci s konkrétními zaměstnavateli.
 • Podpoříme pouze ty neziskové organizace, které skutečně pomáhají a své rozpočty neprojídají v provozních nákladech. Zpřísníme dohled nad jejich financováním. 

Zdravotnictví a péče o seniory

Dostupná zdravotní péče pro všechny občany je pro nás klíčová. Naší prioritou je proto zachování stávající sítě zdravotnických zařízení s akutními lůžky zřizovaných krajem a městy.

 • Zajistíme stabilizaci zdravotnického personálu v lůžkových zdravotnických zařízeních formou finanční podpory z rozpočtu kraje.
 • Budeme se angažovat při vyjednávání zdravotnických zařízení s pojišťovnami.
 • Podpoříme péči o nesoběstačné seniory tak, aby kraj ve spoluprácemi s jednotlivými obcemi zajistil jejich důstojné stáří přímo v jejich domovech.
 • Zajistíme rovnoměrnou a transparentní podporu zařízení pro seniory včetně hospiců.

ODS Jihomoravský kraj, 2016

Stáhnout v PDF

© 2017 zmenmeto.cz, všechna práva vyhrazena